آخرین وضعیت پرونده قضایی «مهشاد» و «ریحانه»

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052616781/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87