آرای مربوط به بدحجابی باید مطابق با قانون و عرف باشد/ فوت مهسا امینی بهانه بود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042415491/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7