آمادگی دادگستری استان تهران برای برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081511224/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7