آمار ۸۰درصدی اعزام و بدرقه الکترونیک زندانی/کارشناسی‌های قضایی دیگر سنتی نیست

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090301591/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B8%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C