ابطال حکم انتصاب رئیس جمهور؛ مرز باریک عدالت و تبعیض!

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402922/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6