احداث پتروشیمی میانکاله آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش دارد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041710463/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF