احضار مدیر یک شرکت هواپیمایی به دادسرا/ تفهیم اتهام مدیران ۳۲ سایت و درگاه بانکی در روزهای آتی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051207167/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B2