اختلال در ارائه خدمات سازمان ثبت اسناد به علت آتش سوزی کابل برق

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051811012/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82