ادعای مالکیت با جعل سند/ اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی جلوی کلاهبرداری‌ها را می‌گیرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082719780/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7