ارجاع سالانه دو و نیم میلیون پرونده به پزشکی قانونی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090100371/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C