ارسال ۸۶۳ نامه هشداری به دستگاه‌ها برای حمایت از تولید

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032315361/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B6%DB%B3-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF