اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران بررسی شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051610095/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C