اطلاعیه معاونت حقوقی قوه قضاییه گرفتن آزمون مجدد از پذیرفته شدگان آزمون وکالت

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050201026/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86