اعضای هیات رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده ابقا شدند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042818579/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF