اعطای مرخصی به ۳۰۰ زندانی همدانی در عید غدیر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041610039/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1