الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باعث دلگرمی متعاملین می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082418028/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86