امروز ثمرات مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی را در غزه می‌بینیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090201136/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85