امروز نظام اسلامی ما در بلندایی قرار گرفته که قابل توصیف نیست

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051710210/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA