امضای موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و قطر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032315702/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1