انتظار مردم از قوه قضاییه گرفتن پاسخ در زمان مناسب است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081813144/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA