انتقاد غریب آبادی از ادامه بازداشت بشیر بی‌آزار در فرانسه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032819184/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87