انتقاد معاون حقوقی قوه قضاییه از دقت پایین گزارش‌های کارشناسی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042113880/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C