انتقال زندان‌ها به خارج از شهر با مولدسازی تسریع می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082317256/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF