انتقال ۴ صیاد ایرانی محبوس در زندان‌های قطر به ایران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032617388/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B4-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86