اژه‌ای: در نظارت‌ها باید از مچ‌گیری پرهیز کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082518416/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF