اژه‌ای:‌ همکاری‌ ایران و قطر در مسائل سیاسی و منطقه‌ای، مطلوب و رو به پیشرفت است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032215139/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8