ایجاد اشتغال برای زنان زندانی «رأی باز» و خالی شدن یک چهارم فضای زندان‎ زنان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071509757/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C