ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402043119914/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7