این‌که نفقه به عهده مردان است، نباید باعث سلب امتیازات حقوقی زنان کارمند شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042516078/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C