این لباس ممکن است هزینه عملیات SHEIN را بالا ببرد – همچنین ببینیدشین در دادگاه موج می زند: نه، این خط جدید پوشاک قانونی نیست. آنها شارژ RICO دارند.

شوخی در مورد تنوع برخی از دوستان را ناراحت کرد: بهتر است چمرینسکی را تنها بگذارند!

کی فهمیدی جعل بد بود؟: تبریک می گویم، ظاهراً شما قبل از این شریک چنین می دانستید.

،ی قبل از همه سرنشینان از کشتی پرید: آیا این ادغام هرگز انجام خواهد شد؟

حتی سایر قضات نیز این موضوع را با دادگاه عالی داشته اند: انتقادات این قاضی چیزی را از بین نمی برد.

این کت و شلوار ممکن است هزینه های عملیات SHEIN را بالا ببرد — همچنین ببینید اولین بار در بالای قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/this-suit-might-،p-sheins-operation-costs-up-see-also/