بازدید بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل از پایانه مسافربری جنوب و غرب

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081712831/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87