بازدید رئیس حوزه ریاست و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دو پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082618850/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87