بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از منطقه نظامی نازعات

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052616828/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA