با افتخار از ابتکار عمل وزارت دادگستری در کارگاه‌های مشورتی حمایت می‌کنیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042818709/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA