با هرگونه ناهنجاری اجتماعی، به نحو مقتضی برخورد می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050302263/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF