برخورد قاطع با متخلفین برداشت آب در مناطق بالادست حبله رود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042717728/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF