بررسی مشکل حقوقی ۵ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042918865/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DB%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C