برگزاری آزمون وکالت قوه قضاییه با حضور ۱۰۵ هزار داوطلب

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060301548/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8