بزه “بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به جرح یا فوت” از جرایم پرتکرار حوزه قضایی زرندیه است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081813116/%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1