بستری مناسب برای جذب سرمایه‌های خُرد مردم ایجاد شود/ تاکید بر پیشگیری از جرائم انتخاباتی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082216109/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1