بهره‌گیری از کمک خیرین در ساخت فضاهای فیزیکی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090301502/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C