بیش از ۲۰ پرونده در دیدار مردمی رئیس دیوان عالی کشور بررسی شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050100578/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF