بیمارستان قائم فعلا اجازه فعالیت ندارد/ ۴ نفر بازداشت شدند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403033020420/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%B4-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF