تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی می‌تواند در جلوگیری از فساد موثر باشد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032718622/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF