تاکنون بیش از ۱۴ هزار گزارش تحت عنوان تبلیغات زودهنگام انتخاباتی واصل شده است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402112820216/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C