تاکید سخنگوی قوه قضاییه بر اجرای فرامین رهبر انقلاب در حوزه رسانه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042214308/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87