تاکید محسنی اژه‌ای بر توسعه مناسبات قضایی در دیدار با امیر قطر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032315830/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1