تشکیل جلسه قرارگاه پیگیری اجرای فرامین رهبری در قوه قضائیه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050201310/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87