تعامل فراجا با دستگاه قضایی موجب رفع اطاله دادرسی می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060603540/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF