تعطیلی رجایی‌شهر/ انتصاب رئیس جدید دیوان عالی و دادستان کل/ اجرای حکم ۵ متجاوز

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051811435/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C